fbpx

เครื่องอัดตะกอน (Filter press)

เครื่องอัดตะกอน (Filter Press)

เครื่องกรองที่ใช้แยกของแข็งออกจากของเหลว นิยมใช้ในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย

ฟิวเตอร์เพลส (Filter Press) คืออะไร ?

Filter press เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในการกรองของเหลวหรือสารแข็งโดยการกดหรือบีบเอาไว้ในช่องว่างของแผ่นกรอง ซึ่งแผ่นกรองจะช่วยแยกสารต่างๆออกจากของเหลวได้โดยมีการใช้แรงดันสูงในการบีบของเหลวผ่านช่องว่างของแผ่นกรอง ในตัวอย่างของการใช้งานจริง เช่นในการกรองน้ำย่อยสลายจากบ่อต้นทาง หรือในการกรองน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การใช้ filter press จะช่วยให้สามารถกำจัดสารอันตรายหรือสิ่งสกปรกออกได้ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตหรือกระบวนการอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

หลักการทำงาน

หลักการทำงานของ Filter press คือการกรองของเหลวโดยใช้แรงดันสูงในการบีบเอาไว้ในช่องว่างของแผ่นกรอง โดยปกติแล้ว Filter press จะประกอบด้วยแผ่นกรองหลายชั้นที่ต่อกันเป็นแท่งๆ โดยแต่ละแท่งจะประกอบไปด้วยกรองที่มีรูปร่างและขนาดต่างกันไป ซึ่งของเหลวที่ต้องการกรองจะถูกบีบผ่านช่องว่างระหว่างแผ่นกรองเพื่อให้สารแข็งหรือสารอื่นๆ ที่ไม่ต้องการถูกกรองออกไป ส่วนสารที่ต้องการกรองจะเก็บตัวอยู่บนผิวกรอง เมื่อแท่งกรองมีการบีบให้แน่นพอดี น้ำหนักของสารที่ต้องการกรองจะเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดแรงดันที่ดีขึ้นในการกรอง ซึ่งสามารถกรองสารออกจากของเหลวได้โดยอย่างมีประสิทธิภาพ โดยสารที่ผ่านกรองออกมาจะถูกเก็บไว้ในถังของ Filter press และสามารถนำไปใช้ต่อได้ ในขณะที่ของเหลวที่มีสารอันตรายหรือสิ่งสกปรกจะถูกเก็บไว้ในแท่งกรองเพื่อทำการกำจัดในภายหลัง

Filter press

การประยุกต์ใช้งาน

ข้อดีของเครื่องอัดตะกอน (Filter Press)

แผ่นกรอง (Chamber)

แผ่นกรองในเครื่องอัดตะกอน จะเป็นแผ่นพลาสติกชนิด Polypropylene และเป็นแผ่นชนิดเจาะสองด้าน เมื่อนำมาประกบกันจะเกิดช่องเรียกว่า Chamber Filter Press และแผ่นนี้จะถูกอัดด้วยไฮโดรลิค (Hydraulic) เพื่อป้องกันการรั่วขณะอัดตะกอนด้วยความดัน

แผ่นกรอง (Chamber Filter Press)

ผ้ากรอง (Filter Cloth)

ข้อมูลทางเทคนิค

Technical Parameters of Automatic Pressure - retaining machine

Language »